Organisatie advies en begeleiding

header-organisatieadvies-en-begeleiding

Geïnspireerde managers, medewerkers en teams

Succesvolle bedrijven en organisaties investeren in het versterken van managers en medewerkers in een gezond, open en prettig werkklimaat én investeren ook in goed samenwerkende teams.

In een gezonde organisatie heeft iedereen zich verbonden met de visie en de missie van het bedrijf. Belangrijk is dat er sprake is van een inspirerende interactie tussen mensen te beoordelen aan een aantal criteria:

 1. de omgangsvormen in het bedrijf,
 2. de manier waarop met elkaar wordt gecommuniceerd,
 3. het luisterend vermogen van leidinggevenden en
 4. de mate waarin zelfkennis is ontwikkeld over de wijze waarop aandacht wordt gegeven aan medewerkers.

Ook is een inspirerende interactie met de buitenwereld relevant waaronder helderheid over de inhoud van de geleverde producten en diensten en aandacht voor het contact met de klanten.

Helaas zie ik dat bedrijven of organisaties vaak afdrijven van hun oorspronkelijke bedoeling, dat werkdruk een voortdurend knelpunt is, er storingen op het werk zijn en sommige organisaties in een crisis verkeren.

Graag ondersteun ik organisaties bij het weer gezond en inspirerend maken van het bedrijf. Mijn motto hierbij is:

‘Maatwerk met hart en ziel’.

Mijn kracht is dat ik met ‘de juiste aandacht’ werk. Ik zal mij volledig en efficiënt inzetten voor uw bedrijf/organisatie en mijn werk regelmatig toetsen in evaluaties met u. Dat is wat ik u beloof en daar mag u mij dus op aanspreken.

Voorbeeld

In een middelgroot transportbedrijf zijn er regelmatig irritaties tussen kantoor en vervoer, mede doordat er verschillende culturen zijn ontstaan, met als gevolg gefrustreerde werknemers en verlies aan inspiratie.

Hoe ik vervolgens te werk ga is door te beginnen met goed te luisteren naar uw hulpvraag en die te verdiepen zodat scherp duidelijk wordt wat u van mij vraagt en wat nodig is. Door rond te kijken in uw organisatie en te proeven hoe de werksfeer is en onder meer de ergonomische aspecten bij de uitvoering van het werk te bezien. Door gesprekken te voeren, door oefeningen te doen met medewerkers en managers, door opdrachten mee te geven en door te leren intervisie en feedback te gebruiken. Door iedereen te leren de eigen houding en vaardigheden te onderzoeken en te ontwikkelen. Door een vertrouwenspersoon te zijn voor managers, medewerkers en teams.

Geïnteresseerd in deze aanpak, neem dan contact met mij op!

Waar haal ik zelf mijn inspiratie vandaan?

Ik ben thuis in mensen en organisaties te helpen beter te worden, te herstellen, gezond te worden, gelukkig te worden. Ook haal ik inspiratie uit het ontwikkelen of uitvinden van oplossingen voor problemen. Bij mijn kwaliteit hoort dat ik werk met wat er is en daar op inspeel en dus dat ik geen pasklare producten aanbied.

Beschouwer: ik zie heel veel, ik zie wat er in organisaties nodig is en ga ermee aan de slag.

Haal me binnen en u zult het ervaren wat ik te brengen heb.

Voorbeelden van trainingen

Gedragsgericht leidinggeven

Een 4-daagse training bestemd voor leidinggevend kader.

Doel: versterken van het op affectieve en effectieve wijze geven van werkbegeleiding en voeren van functioneringsgesprekken, leren waarderend op te treden bij gewenst gedrag en corrigerend op te treden bij ongewenst gedrag.

Het programma bestaat uit een 3-daagse training met een terugkomdag. Op de terugkomdag geven de deelnemers aan welke vervolgstappen nodig zijn om de voorwaarden voor henzelf en in de organisatie te waarborgen.

Resultaat van de training is dat deelnemers:

 • Inzicht hebben in eigen gedrag- en communicatiepatronen en het effect hiervan op anderen en de organisatie.
 • Inzicht hebben in hoe eigen patronen te doorbreken en te vernieuwen.
 • Feedback kunnen geven en ontvangen.

Kunnen reflecteren op eigen vaardigheden en op wat vervolgens nodig is om het geleerde te verduurzamen.

Teamdag “Samen op Weg”

Doel: samen met een team een cultuur creëren waarin een ieder zijn/haar bijdrage en verantwoordelijkheid heeft (elkaar faciliteren / ondersteunen én aanspreken)

Resultaat van de teamdag:

Het doel van “Samen op Weg” is verhelderd en de deelnemers hebben:

 • Inzicht verworven in de kernwaarden van de organisatie en hoe het team deze kernwaarden levend kan houden.
 • Inzicht in hoe ieder teamlid zich in wil zetten voor dit doel. En hoe ieder teamlid haar of zijn bijdrage kan en wil leveren, los van wat anderen doen.

Inzicht in hoe de persoonlijke ontwikkeling van teamleden dienstbaar gemaakt kan worden aan dit proces.

Voorbeelden van coaching, intervisie en supervisie

Coaching en intervisie zijn allebei instrumenten die gebruikt kunnen worden als ondersteuning van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Coaching vindt doorgaans in een 1-op-1 relatie plaats en intervisie in een kleine groep met een vast aantal deelnemers.

In coaching doet een persoon een beroep op de begeleider (de coach) om hem/haar te ondersteunen bij het zelf oplossen van persoonlijke of functiegerichte vraagstukken. De coach creëert voorwaarden en moedigt aan.

 

In intervisie doet een persoon een beroep op andere deelnemers in de groep om mee te denken over vraagstukken en knelpunten uit zijn of haar eigen leef- en werksituatie. Deelnemers stellen vragen om zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Persoonlijke coaching

Doel: inzicht krijgen in of je nog vitaal en geïnspireerd je werk aan het uitvoeren bent.

Resultaat van een paar coachingsgesprekken:

 • Zicht op waar hij/zij staat in het werk en in het leven en ten aanzien van het toekomstperspectief.
 • Inzicht in de redenen die bepalen op welke plek hij/zij staat en hoe de (on)balans is
 • Inzicht in wat hij/zij dient te doen om balans, vitaliteit en inspiratie te verwerven en te behouden

Intervisie en supervisie voor diverse teams

Doel: leren van elkaars werkproblemen met het oog voor elkaars leerproces, leren gebruik te maken van de beschikbare kennis en ervaring van collega’s en oefenen van collegiale coaching.

Essentieel voor een goede intervisie is het onder de knie hebben van het feedback geven en feedback ontvangen.

Resultaat van 3-4 bijeenkomsten is dat de deelnemers:

 • Een feedbacktraining hebben gevolgd waardoor men in staat is om in intervisiegesprekken feedback te geven en te ontvangen.
 • Kennis hebben verkregen over intervisie: doel, spelregels, werkwijze en het proces.
 • Inzicht hebben in welke houding wenselijk is voor een goede intervisie.
 • Inzicht hebben in de leerdoelen en wensen van alle deelnemers in de intervisie.